Actieplan Archiefbeheer

Premsela brengt archiefbeherende instellingen en branchevertegenwoordigers bijeen die verantwoordelijk zijn voor het onderbrengen, ontsluiten en presenteren van Nederlandse vormgevingsarchieven. Doel is om gezamenlijk archieven veilig te stellen, en afstemming te vinden in de nationale archievencollectie. Onderdelen daarvan zijn een selectie en waarderingsmethodiek, advies en voorlichting over archivering aan ontwerpers. Het basisinstrument voor deze acties is de centrale registratie van de  vormgevingsarchieven die bewaard zijn bij particulieren of bij openbare instellingen: het CRVa

Het Actieplan is een vervolg op het Masterplan dat vanaf 2007 door de Werkgroep Archief in Vorm werd uitgevoerd, met financiele steun van de Mondriaan Stichting. Die werkgroep (bestaande uit vertegenwoordigers van NAi, RKD en Premsela en de medewerkers van het CRVa) onderzocht sinds 2004 in opdracht van het ministerie van OCW de problematiek van de vormgevingsarchieven.

Dat masterplan bewerkstelligde een inhaalslag voor de vormgevingsarchieven met als resultaat dat 19 van de meest belangrijke en bedreigde archieven werden opgevangen en zichtbaar gemaakt. Voor die archieven is een passend onderdak gevonden, op basis van een speciaal ontwikkelde selectie- en waarderingssystematiek en na bemiddeling. Ze worden materieel verzorgd, in de juiste archiefverpakkingen en in geacclimatiseerde depots, waar nodig geconserveerd en deels gedigitaliseerd, archivistisch geordend, beschreven en voorzien van een inventaris zodat het voor publiek toegankelijk is, bij de betreffende archiefinstellingen en musea.

Vanzelfsprekend zijn ook de basisregistratiegegevens en inhoudelijke dwarsverbanden van deze negentien archieven in het CRVa te vinden. Met elk archief dat ontsloten wordt, komt een scala aan gegevens beschikbaar voor onderzoek, publicaties en presentaties.

 
Vragen over archieven
Wilt u gegevens doorgeven over archieven van vormgevers, neem contact op met het Loket CRVa. Daar kunt u ook terecht met vragen over archiveren. Mail naar Loket CRVa of bel 020 3449443